شرکتنامه نوعی سند رسمی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجارتی تنظیم می شود و برابر قانون تجارت (ماده 197 قانون تجارت) پس از آنکه شرکت تشکیل شد در همان ماه اول باید خلاصه ای از شرکتنامه و ضمائم آن به وزارت دادگستری ارسال شود.در واقع،شرکتنامه سند معتبری است که مندرجات آن قسمتی از اساسنامه شرکت است که به وسیله قوه قضاییه چاپ گردیده و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار می گیرد و به وسیله موسسین تنظیم می گردد.

قابل ذکر است شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود،نسبی و تضامنی می باشد و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند.
کلیات مندرج در شرکتنامه عبارتند از:
1.نام شرکت
2.موضوع شرکت
3.سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی
4.میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء
5.تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن
6.اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه آنان
7.اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کسانی که حق امضاء دارند.
8.قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت
9.تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت
10.انحلال شرکت
11.قید سایر نکاتی که لازم باشد.
12.در انتها شرکتنامه می بایست به امضاء موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد.
در قرارداد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود که بین شرکاء امضا می شود،مانند شرکت های دیگر،رضایت شرکاء باید بدون عیوب مانند اشتباه،اکراه یا تدلیس باشد،به عبارت دیگر هر شرکت باید با اراده ی آزاد خود قرارداد شرکت یا شرکتنامه را امضاء کند.در پاسخ به این سوال که آیا محجورین می توانند شریک شرکت شوند باید گفت برابر ماده (1212 ق.م) اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد،باطل و بلااثر است.به این ترتیب صغیری که به سن بلوغ نرسیده است نمی تواند هیچ گونه اعمال حقوقی انجام دهد،اما مطابق قسمت دوم ماده(1212ق.م) و ماده 85 و 86 قانون امور حسبی،صغیر ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده با اذن ولی یا قیم اداره نماید و در صورتی که ولی یا قیم او منقضی بداند به نامبرده اجازه اشتغال به کار یا پیشه داده می شود.به این ترتیب نامبرده می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود،اما سایر محجورین فقط می توانند به وسیله نماینده قانونی خود شریک شرکت شوند.
به هنگام تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرکا که مکلف به تنظیم شرکتنامه و امضاء آن می باشند،موضوع شرکت را در آن قید و این موضوع مطابق ماده (190 ق.م) باید مشروع باشد؛هر چند در ماده مزبور به علت تعهد اشاره نشده است،لیکن علت تعهد نباید بنا به تجویز ماده (348 ق.م) امر ممنوعی باشد.
برابر مواد (100 و 96 ق.ت) شرکاء می توانند سهم الشرکه خود را به طور غیر نقدی به شرکت پس از تقویم تسلیم نمایند و این امر باید در شرکتنامه نیز قید گردد.بدیهی است شرکاء مزبور نسبت به قیمت آن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.با این ترتیب مقررات راجع به آورده های غیر نقدی در شرکت های با مسئولیت محدود،حقوق اشخاص ثالث و شرکایی که آورده نقدی به شرکت تادیه نموده اند را تامین نمی نماید،زیرا در تقویم آورده های غیر نقدی نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری همانند شرکت های سهامی پیش بینی نشده است.
در قانون تجارت ایران،نص صریحی در خصوص لزوم تنظیم شرکتنامه وجود ندارد،ولی با عنایت به ماده (97 قانون تجارت) ملاحظه می شود که موسسین شرکت الزاماَ باید شرکتنامه بین خود تنظیم و امضاء نمایند.
تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود،علاوه بر شرکتنامه ضروری می باشد،زیرا شرکاء می توانند اراده خود را از نظر قلمرو و اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رای و بالاخره روابط فیمابین در آن منعکس نمایند.
برابر بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی،صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد.از طرف دیگر،طبق ماده نظامنامه قانون تجارت،شرکت های تجارتی باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند.
مطابق ماده (197 قانون  تجارت)ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر ماده(196 قانون تجارت)اسناد و نوشته جاتی که برای به ثبت رسیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود.نظامنامه مندرج در مواد فوق باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسد و طبق ماده 3 نظامنامه ،تسلیم تقاضانامه در دو نسخه الزامی است و علاوه بر آن در شرکت های با مسئولیت محدود باید یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)،یک نسخه مصدق از شرکتنامه،اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره شرکت تعیین شده اند و بالاخره نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی نیز تقویم گردد.
بعد از ثبت شرکت،متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت،امضاء و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضی بدهد،این سند،سند ثبت شرکت محسوب خواهد شد،متعاقباَ در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه خود شرکت منتشر می گردد.
در آخر لازم به توضیح است طبق اصل تفکیک و تنجیز شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و سهامداران،تا زمانی که شرکت تشکیل نشده و دارای شخصیت حقوقی نگشته است نمی تواند با اشخاص ثالث قرارداد تنظیم نموده و دارای حقوق و تعهدات گردد.
حال سوال این است چنانچه قبل از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود،موسسین به حساب شرکت با اشخاص ثالث تعهداتی بنمایند،آیا شرکت پس از تشکیل در مقابل صاحبان حق،جوابگو می باشد یا خیر؟قانون تجارت در این زمینه سکوت نموده،ولی به نظر می رسد برای حفظ حقوق اشخاص ثالث که قبل از تشکیل شرکت با موسسین قرارداد تنظیم نموده اند،موسسین در مقابل آنان و همچنین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی داشته باشند.

   


در ابتدا تقاضانامه نام و مشخصات تقاضاکنندگان ثبت موسسه درج می شود.
بند اول : نام انتخابی برای موسسه درج می شود.
بند دوم : هدف و مقصود از تشکیل موسسه در این بند نوشته می شود.
بند سوم : تابعیتی را که موسسه خواهد داشت درج می شود. ( مثلاَ دارای تابعیت ایرانی است ) .
بند چهارم : مرکز اصلی فعالیت موسسه و آدرس و نشانی آن به طور کامل و صحیح نوشته می شود.
بند پنجم : چنانچه موسسه دارای شعبی نیز باشد مرکز شعب نیز نوشته می شود.
بند ششم : اسامی کلیه موسسین موسسه ( نام و نام خانوادگی ) کلاَ نوشته می شود.
بند هفتم : تاریخ تشکیل موسسه درج می شود.
بند هشتم : در این بند مدیرانی که از طرف موسسین انتخاب شدند با مشخصات کامل نوشته شده و همچنین کسانی که از طرف موسسین به آن ها حق امضاء تفویض شده است با مشخصات کامل نوشته می شوند.
بند نهم : اگر موسسه دارای شعبی نیز باشد اسامی مدیرانی که برای آن شعب انتخاب و معین شده اند درج می شوند.
بند دهم : دارائی موسسه چه به صورت نقدی و چه به صورت غیر نقدی به طور مشخص و با تعیین میزان آن ها درج میشود.
توجه : کلیه موسسین بعد از تکمیل تقاضانامه باید ذیل آن را با ذکر مشخصات امضاء کنند.

    تقاضا نامه ثبت موسسه

امضاء کننده ذیل ............... موسسه .......................
ثبت موسسه مزبور را با مشخصات ذیل تقاضا می نمایم :
1. نام موسسه ...............................................
2. مقصود از تشکیل ......................................
3. تابعیت ..................................................
4. مرکز اصلی و نشانی صحیح آن ...................................................................
5. مرکز شعبه مختلفه ..................................................................................
6. اسامی موسسین .....................................................................................
7. تاریخ تشکیل .......................................................................................
8. مدیر یا مدیران موسسه و اشخاصی که از طرف موسسه حق امضاء دارند ...........................................................................................
9. اسامی مدیران شعب ...............................................................
10 . دارائی موسسه ..................................................................
امضاء موسسین

    نمونه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین

در تاریخ .............. روز .................. ساعت .................... اولین جلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین موسسه مذکور با حضور کلیه شرکاء در محل موسسه تشکیل و به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :
1. اساسنامه موسسه مشتمل بر ........................... و ماده و ............................ تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء رسید.
2. تقاضانامه موسسه به امضای کلیه شرکاء رسید.
3. جهت انتخاب اعضای هیات مدیره و  دارندگان حق امضاء اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه :
الف ) آقای / خانم .................... به سمت رئیس هیات مدیره
ب ) آقای / خانم ..................... به سمت مدیر عامل
ج ) آقای / خانم ..................... به سمت عضو هیات مدیره تعیین و حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها با امضای مشترک آقای / خانم .................... و آقای / خانم .................. همراه با مهر موسسه معتبر است.
4. هر یک از اعضای هیات مدیره ، با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت کردند.
5. مبلغ .................. ریال سرمایه موسسه ، از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده و در تحویل و اختیار ............... موسسه قرار گرفت و ................ با امضای ذیل در این صورتجلسه اعلام وصول کردند.
6. ( در صورتی که مراحل ثبت توسط وکیل انجام شود یا به احدی از شرکا وکالت داده شود ) به آقای / خانم ................. وکالت و اختیار تام داده می شود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت و سایر هزینه های مربوطه ذیل ثبت دفاتر مربوط به ثبت این موسسه را در اداره ثبت شرکت ها امضاء کند.
ردیف                             نام و نام خانوادگی شریک                                  امضاء
1                                ................................                                  ...................
2                                ...............................                                  ....................
3                                 .............................                                    ...................
4                                .............................                                     ..................

   


هیات مدیره عبارت است از اجتماع عده ای از صاحبان سهام که حسب مورد توسط مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت معینی به منظور اداره امور شرکت انتخاب و برای مدت معینی انجام وظیفه می کنند.
در ماده 109 " لایحه " مدت زمان مدیریت مدیران حداکثر دو سال تعیین شده است ولی از آنجایی که معمولاَ از خاتمه دوره تصدی تا برگزاری مجمع و انتخابات و سپس اعلام اسامی به اداره ثبت شرکت ها، جهت ثبت و درج در آگهی روزنامه، فاصله زمانی وجود دارد ماده 136 " لایحه" در این فاصله مدیران سابق را کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن ذکر کرده است زیرا در هیچ زمانی نباید شرکت بدون هیات مدیره و قوه اجرایی باشد.
در رابطه با نحوه انتخاب مدیران شرکت سهامی به موارد ذیل توجه فرمایید :
- مدیران از میان شرکا انتخاب می شوند بنابراین کسی که در شرکت سهمی ندارد نمی تواند به سمت مدیریت اشتغال یابد.
- انتخاب مدیران به وسیله مجمع عمومی عادی خواهد بود.
- اولین مدیران شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می نماید و شرکت هنگامی تشکیل شده محسوب می گردد که مدیران و بازرسان انتخاب و قبولی خود را اعلام داشته باشند.
- هیات مدیره یا هر یک از مدیران قابل عزل هستند و هرآن مجمع عمومی بخواهد می تواند آن ها را معزول کند.
- عده هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید کمتر از 5 نفر باشد اما بیشتر از آن طبق مقررات اساسنامه موردی ندارد.
- عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات موسسات برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت ممنوع است.
- هیات مدیره دارای اختیار برای اداره کردن و رسیدگی به امور عادی و جاری شرکت از قبیل خرید و فروش، اجاره محل و استخدام کارکنان ، طرح دعوا ، دفاع از حقوق شرکت و ... می باشد. اساسنامه گاهی مدیران را از انجام عمل بخصوصی نهی یا اقدام آن ها را موکول به تصویب مجمع عمومی می نماید. مانند رهن گذاشتن اموال.
- هیات مدیره باید لاافل هر 6 ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را منظم کرده و به بازرسان بدهد، همچنین در سهامی عام موظفند که به حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند.
- برخی اشخاص نمی تواند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند این اشخاص در ماده 111 ل.ا.ق.ت اینگونه دسته بندی شده اند :
الف) محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
ب) کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت : سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می باشد.
ج) اگر شخصی دارای سوابق مذکور باشد و به مدیریت شرکت انتخاب شود دادگاه شهرستان پس از رسیدگی به تقاضای هر ذینفع حکم قطعی و لازم الاجرای عزل مدیر را خواهد کرد.
- انتخاب هیات مدیره به طرز مخصوصی است به این صورت که در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای رای دهنده بر عده مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود. و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود و رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند و اساسنامه شرکت نیز نمی تواند طریقی خلاف این را مقرر دارد.
- جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل می یابد، برای تشکیل حضور بیش از نصف اعضاء ضروری است و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین معتبر است مگر اینکه اساسنامه اکثریت دیگری را پیش بینی کرده باشد.
- مطابق ماده 133 مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. در صورتی که چنین معامله ای انجام دهند و موجب ضرر شرکت گردند مسئول خسارت، شرکت ( اعم از خسارت یا عدم نفع ) خواهد بود. 

   


یکی از شرایط مهم برای ثبت طرح های صنعتی این است که طرح مورد درخواست ثبت جدید یا واجد تازگی باشد و به طور خلاصه طرحی جدید محسوب می شود که قبل از تاریخ تقدیم اظهارنامه یا قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت، برای عموم افشاء نشده باشد. در این نوشتار، به استثنائات وارده بر زوال جدید بودن طرح صنعتی می پردازیم.

1- مهلت ارفاقی
یکی از مواردی که جزء استثنائات وارده بر زوال تازگی و جدید بودن طرح های صنعتی است موضوع مهلت ارفاقی است که یکی از مباحث مهم در حوزه اختراع نیز تلقی می شود. در قوانین ملی خیلی از کشورها، انتشار و افشاء طرح صنعتی در یک مدت 12 ماهه یا 6 ماهه قبل از تسلیم اظهارنامه برای ثبت طرح صنعتی یا در موارد منقضی قبل از تسلیم اظهارنامه برای ثبت طرح صنعتی یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم طرح صنعتی، خدشه ای به جدید بودن طرح صنعتی وارد نمی کند. هدف از این مهلت ارفاقی آن است که متقاضی ثبت طرح صنعتی فرصت کافی داشته باشد تا طرح صنعتی خود را در بازار تست کند ؛ تا بدینوسیله با اطمینان بیشتری نسبت به ثبت آن که  بعضاَ مستلزم پرداخت هزینه های زیادی است اقدام کند.
البته بدیهی است در صورت عدم وجود یک هماهنگی بین المللی درباره مهلت ارفاقی، طراح ممکن است با خطر از دست دادن حقوق خود برای ثبت طرح صنعتی در کشورهای مختلف مواجه شود؛ زیرا قانون داخلی یک کشور می تواند طرحی را که دوازده ماه قبل افشاء شده، جدید تلقی نکند چرا که مثلاَ بیش از شش ماه از افشای طرح در قالب مهلت ارفاقی حمایت به عمل نمی آورد یا اینکه کشور دیگر اصلاَ مهلت ارفاقی را به رسمیت نشناسد.
با توجه به قسمت اخیر ماده 21 قانون مصوب 1386، مفاد قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 این قانون در خصوص طرح های صنعتی قابل اعمال معرفی شده است.
همان طور که در قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386 آمده است در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
بنابراین در مورد طرح های صنعتی نیز چنانچه افشاء ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم طرح صنعتی صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
با توجه به قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386 ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
-  شورای اسلامی بنا به دلایل نامعلومی مهلت دوازده ماه به شش ماه تقلیل یافته است. همچنین طرح اولیه در رابطه با مهلت ارفاقی و مصادیق آن از صراحت بیشتری برخوردار بوده است. در بند ( 3 ) ماده 2 طرح اولیه آمده است : هر گاه افشاء اختراع ظرف مدت دوازده ماه قبل از تاریخ انقضاء یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد و این کار به دلیل یا در نتیجه اعمالی باشد که توسط متقاضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد، افشای اختراع برای عموم به مفهوم جزء 2 این بند محسوب نمی شود.
- با توجه به قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386، افشاء اختراع متقاضی یا ذی حق قبلی او ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم موجب تازگی اختراع نمی گردد. به عبارت دیگر، اطلاق مقرره هر نوع افشایی را توسط مخترع یا ذی حق قبلی او دربرمی گیرد. بنابراین حتی اگر افشای اختراع توسط خود مخترع یا ذی حق قبلی در نتیجه بی تجربگی و غیره هم باشد در حیطه استثنائات زوال تازگی قرار خواهد گرفت.
- با توجه به اطلاق مقرره یاد می شده می توان گفت که اگر افشای اختراع در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالث از رابطه خود با متقاضی یا ذیحق قبلی او صورت گرفته باشد نیز مشمول استثنائات زوال تازگی اختراع می گردد. بند ( 1 ) ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه استنباط فوق را مورد تایید قرار داده است.
- افشاء در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی نیز تحت شرایطی موجب زوال تازگی طرح صنعتی نمی گردد. بند (2) ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه مراتب فوق را تایید می نماید .

2- طرح نمایش داده شده در نمایشگاه های رسمی بین المللی
بر اساس ماده 11 کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، کشورهای عضو متعهد هستند که منطبق با قوانین داخلی شان مورد حمایت موقت را از اختراعات قابل صدور گواهینامه در ارتباط با کالاهای نمایش داده شده در نمایشگاه های بین المللی رسمی یا به طور رسمی شناسایی شده که در هر کشور عضو برگزار می شود، به عمل آورند. این حمایت موقت معمولاَ بر اساس قوانین کشورها به طرق گوناگون انجام می شود، یک طریق این است که یک حق خاص، مشابه با مورد مقرر در ماده 4 شروع می شود. این حق برای دوره معین، مثلاَ دوازده ماه از آن تاریخ حفظ می شود و در صورتی که به دنبال نمایش دادن در طی مدت مذکور، درخواستی برای حمایت داده نشود مقتضی می گردد.
طرق دیگر حمایت موقت ، اعطای مهلت ارفاقی است که در تعدادی از قوانین ملی کشورها به ویژه در ارتباط با گواهی های اختراع یافت می شود. بر این اساس در طی دوره معین برای مثال شش ماه یا دوازده ماه قبل از ثبت کردن یا قبل از تاریخ تقدم یک اظهارنامه گواهی اختراع، نمایش اختراع در یک نمایشگاه بین المللی باعث از میان رفتن تازگی و بداعت اختراع نخواهد شد.
در قوانین ملی خیلی از کشورها به موضوع طرح های صنعتی نمایش داده شده در نمایشگاه های رسمی اشاره شده است.
به موجب بند ( 1 ) ماده 120 قانون حق مولف مصر ، طرح صنعتی عرضه شده در نمایشگاه های ملی یا بین المللی اگر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ به نمایش گذاردن آن به ثبت برسد طرح جدید محسوب می گردد.
در قانون طرح های صنعتی ژاپن نیز تلویحاَ به موضوع حمایت موقت از طرح نمایش داده شده در نمایشگاه ها اشاره شده است و به موجب بند ( 2 ) ماده 4 این قانون طرح ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ اطلاع عموم از طرح وی می تواند اقدام به ثبت آن نماید.
با توجه به قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386 و نظر به ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 می توان گفت که قانونگذار ایران از اختراع و طرح های صنعتی نمایش داده شده در نمایشگاه های بین المللی در قالب مهلت ارفاقی حمایت کرده است و بر این اساس نظر کنوانسیون پاریس در خصوص مورد را تامین کرده است.
بر اساس بند ( 2 ) ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه که با توجه به قسمت اخیر ماده 21 قانون مصوب 1386 و قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386، قابلیت تسری به طرح های صنعتی نمی گردد. البته در این فرض متقاضی باید گواهی شرکت در این نمایشگاه را که به تایید مسئولان ذیربط رسیده همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته است ، ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.
همانطور که در تبصره ذیل ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه آمده است ، منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذی صلاح داخلی تشکیل می شود و یا توسط دولت یا اشخاص ذی صلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین المللی برگزار می گردد. در فرض اخیر گواهی مسئولان ذی ربط نمایشگاه رسمی باید به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.
با توجه به بند ( ه ) ماده 4 و همچنین قسمت اخیر ماده 21 قانون مصوب 1386 و ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
- چنانچه افشاء طرح صنعتی در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی صورت گرفته باشد موجب زوال تازگی طرح صنعتی نیست. در این فرض متقاضی باید گواهی شرکت در نمایشگاه را به تایید مسئولان ذی ربط رسانده و همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته شده است، ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.
- منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذی صلاح داخلی تشکیل و برگزار شده باشد. برگزاری نمایشگاه توسط دولت یا اشخاص ذی صلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین المللی نیز کفایت می کند؛ البته در فرض اخیر طراح باید گواهی مسئولان ذی ربط نمایشگاه رسمی را به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران برسانند.
- به نظر می رسد مهلت ارفاقی شش ماهه، علاوه بر مهلتی است که به عنوان حق تقدم پیش بینی شده است.

3- حق تقدم
حق تقدم در بحث طرح صنعتی به این صورت است که اگر شخصی بر اساس کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی اظهارنامه ای برای ثبت طرح صنعتی به یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون تسلین کند، به مدت شش ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه این طرح صنعتی، در هر یک از دیگر کشورهای عضو این کنوانسیون بر دیگر اشخاص حق تقدم دارد.
با توجه به مراتب فوق چنانچه موضوع طرح صنعتی بعد از اولین درخواست ثبت که بر اساس آن مطالبه حق تقدم می شود و قبل از تاریخ انقضای مهلت حق تقدم ( شش ماه ) مورد انتشار یا بهره برداری قرار گیرد، این انتشار یا بهره برداری مانع استفاده از حق تقدم و موجب عدم ثبت موضوع طرح صنعتی در کشورهای بعدی ( کشورهایی که از آن ها مطالبه حق تقدم می شود ) به لحاظ زوال تازگی طرح صنعتی نخواهد شد. 

   


مجوزی که برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت سرمایه گذاری و یا فعالیت در زمینه خاصی دارند صادر می شود . اخذ جواز تاسیس با توجه به نوع محصولات از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی و یا … صورت می گیرد .

نکته : برای اخذ بعضی از کالاها مانند ابزارهای پزشکی (سرنگ ، نخ جراحی و …. ) باید مجوز از وزارت بهداشت تهیه شود . جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت یکسال اعتبار دارد و بعد از گذشت یکسال با توجه به میزان پیشرفت قابل تمدید بوده و در صورت عدم اقدام از سوی متقاضی، جواز خود به خود از اعتبار خارج می گردد و باطل می شود. همچنین جواز تاسیس امکان انتقال به غیر را دارد.
مراحل اخذ جواز تاسیس

     برای اخذ جواز تاسیس ابتدا باید در سایت بهین یاب ثبت نام کرده و پس از اخذ username  و password  نسبت به ثبت نام در سایت و نوشتن طرح توجیهی و … اقدامات نمود.
    در صورت عدم ایراد منجر به صدور جواز تاسیس می شود ،

نکته : هنگام گرفتن جواز تاسیس  باید به این مساله توجه داشت که در یک جواز کالاهای مرتبط با هم باید ذکر گردد ( به طور مثال مواد غذایی و لوازم الکتریکی با هم در یک جواز نمی توانند بیایند ) چون هر کالا یک کد آیسیک دارد که باید به هم مرتبط باشند .

نکته اول : هر شخص و هر شرکت فقط یکبار می تواند در سایت بهین یاب ثبت نام کرده و نام کاربری و رمز عبومبگیرد یعنی هر کد ملی و هر شناسه ملی فقط یکبار در سایت ثبت نام می شود و باید بعد از ثبت نام کاربری و کلمه عبور را به خاطر سپرد.

نکته دوم : بعد از صدور جواز تاسیس می توان نسبت به اخذ پروانه بهره برداری اقدام کرد یعنی قبل از صدور پروانه باید جواز تاسیس گرفته شود.

قابل ذکر است که اخذ جواز تاسیس در تهران برای کلیه کالاها به غیر از مواد غذایی به علت آلودگی فقط در شهرک صنعتی سالاریه امکان پذیر است.مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیسمدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس شخصی عبارت است از مدارک هویتی و کارت پایان خدمت.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس

    مدارک هویتی و کارت پایان خدمت مدیرعامل  
    روزنامه تاسیس و اساسنامه و آخرین روز نامه تغییرات مبنی بر تمدید هیات مدیره شرکت
    در اخذ جواز تاسیس شرکتی به این نکته توجه داشت که موضوعی که برای آن می خواهید جواز بگیرد باید با موضوع شرکت مرتبط باشد

   


فرآیند ثبت برند تن ماهی

پنجشنبه 11 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

علامت تجاری یا برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، علامت یا ترکیبی از آنهاست که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.
اصولاَ ثبت علائم تجاری، اختیاری است . با این وجود، در مواردی مصالح اجتماعی و  سلامت مردم ایجاب می کند علائم به ثبت برسند. در این رابطه ، ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد :
" داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد".
به موجب ماده 5 تصویبنامه مورخ سوم اردیبهشت 1328 مواردی که دولت ثبت آن ها را اجباری دانسته است به شرح ذیل است :
1. داروهای اختصاصی ( سپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.
2. مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره
3. آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه ... که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.
4. لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد
متقاضیان محترم ثبت برند تن ماهی، می توانند این محصول را با رعایت شرایط ذیربط به ثبت برسانند. در این مقاله به بررسی شرایط و مدارک و همچنین فرآیند ثبت تن ماهی می پردازیم.

    شرایط ثبت برند تن ماهی

تعیین نام تجاری به سلیقه و اراده و طرز تفکر تجار و مسئولان شرکت های تجاری بستگی دارد. با این وجود، برای بازاریابی و به شهرت رساندن یک تجارت، باید ها و نبایدهایی در انتخاب برند مناسب وجود دارد .برند یا اصطلاحاَ علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد.به عبارت دیگر می توان کفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.علامت تجاری باید بنحوی طراحی، ترسیم  و تعیین می شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد.
اضافه می شود، واژه های عام امکان ثبت شدن برای برند را ندارند به این دلیل که با ثبت برند واژه ها شخصی سازی می شوند .به همین دلیل واژه های عام امکان شخصی سازی ندارند برای مثال کتاب یک واژه عام است.
قانون ثبت علائم و آیین نامه اصلاحی اجرایی مصوب سال 13337 ثبت علائم ذیل را ممنوع نموده است:
- علائم رسمی،دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران،علائم وزارتخانه ها،هلال احمر،علائم نیروهای مسلح و ....
- علایمی که قبلاَ خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.
- علائم منافی عفت عمومی ونظم و انضباط اجتماعی
- علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجاری منع کرده باشد

    مدارک لازم برای ثبت برند تن ماهی :

1- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی:آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ....) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

    فرآیند ثبت برند تن ماهی :

1- به سامانه اداره مالکیت معنوی به آدرس http://iripo.ssaa.ir  مراجعه کنید و بر روی گزینه ثبت اظهارنامه علامت تجاری کلیک کنید.
2- مشخصات خود و برندتان را صفحه به صفحه وارد کنید و به گام بعدی بروید.
3- مدارک خواسته شده را در سامانه بارگذاری نمایید.
4- ضمن یادداشت شماره پیگیری خود بر روی پذیرش نهایی کلیک نمایید.
5- منتظر ابلاغ تایید ثبت نام یا ثبت اظهارنامه باشید.
6- مدارک خود را برای اداره مالکیت بفرستید.
7- از طریق سامانه مجدد با ورود کد رهگیری پروندتان منتظر تایید مدارک باشید.
8- مرحله ثبت نام نشر آگهی روزنامه رسمی ثبت برند به فاصله یک ماه را به انجام برسانید.
9- در انتها جهت تحویل گواهی ثبت برند تن ماهی اقدام نمایید.
علامات تجاری که به ثبت می رسند تا مدت ده سال از تاریخ تنظیم اظهارنامه ، اعتبار ثبت دارند. با تقاضای مجدد صاحب علامت در پایان مدت، مجدداَ برای ده سال دیگر به حالت انحصاری باقی می مانند. ( در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت ، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد ، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . )

    نکاتی چند در خصوص علامت تجاری :

- علامت تجاری قابل نقل و انتقال است و باید وفق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران به ثبت برسد.
- اجازه استفاده از علامت ثبت شده به دیگران در ایران باید به ثبت برسد.
- برای ثبت چند علامت باید به تعداد آن ها اظهارنامه جداگانه داده شود. 

   


ثبت شرکت در رشت

پنجشنبه 11 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

شهر رشت به طبیعت بکر و دست‌نخورده و زیبایی خارق‌العاده‌ای که دارد بین تمامی اقشار ایرانی معروف است. رشت را با سرسبزی‌اش به برنج مرغوبش به غذاهای لذیذ مخصوصش به لهجه زیبای مردمش و به مهمان‌نوازی می‌شناسند. رشت از شهرستان‌های استان گیلان به شمار می‌آید که مرکزیت آن را نیز به خود اختصاص داده است . استان گیلان علاوه بر رشت 15 شهرستان دیگر را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. از شهرهای حاشیه  دریاچه خزر محسوب می‌شود در میان سه استان واقع‌شده در حاشیه دریای خزر رشت بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده است و سومین شهر گردشگر پذیر ایران به شمار می‌آید . اگر رشت را از حیث نسبت جمعیت به مساحت بررسی کنیم درنهایت می‌توان نتیجه گرفت فشرده‌ترین شهر ایران ازلحاظ تراکم جمعیت است. آب‌وهوای رشت با توجه به موقعیت جغرافیای آن ، مدیترانه‌ای است یعنی رطوبت سرتاسر سال در گرما و سرما در هوا وجود دارد. به سبب فزونی میزان بارش باران در این شهر لقب شهر باران را به خود اختصاص داده است . رشت هم یکی از شهرهایی است که در زمان رونق جاده ابریشم در مسیر آن قرار داشته اما وجه تمایز آن با دیگر شهرهای حاشیه‌ای جاده ابریشم لقبی است که از دیرباز به آن اختصاص داده‌اند . به جهت موقعیت جغرافیایی و مرزبندی‌های آن زمان رشت را دروازه اروپا  جاده ابریشم می‌خواندند . متعاقباً رشت پیشینه درخشانی درزمینه مبادلات خارجی در تاریخ داشته است . تاریخی‌ترین واقعه معاصر رشت که کمتر کسی است که نام آن را نشنیده باشد قیام میرزا کوچک خان جنگلی است. جنبش جنگل و یا نهضت جنگل که به رهبری میرزا کوچک خان در سال 1293 در رشت صورت گرفت . صنایع‌دستی رشت گلدوجی، گلیم، بامبو بافی، خراطی، سفالگری، رشتی دوزی، حصیربافی است .

اما فعالیت‌های اقتصادی رشت که درآمدزایی را برای مردمانش فراهم ساخته به چند دسته تقسیم می‌شوند. اولین بخش، صنعت کشاورزی است رشت با صنعت کشاورزی خود مخصوصاً تولید برنج نقش بسازی در تولیدات این نیاز از کشور را دارد . همچنین رشت یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد در کشور است . رشت در زمینه تولید نانو (داروهای ضد سرطان) یکی از قطب‌های مهم کشور محسوب می‌شود .

با توجه به ویژگی‌هایی که از شهر رشت یاد کردیم و به‌ ویژه در نظر گرفتن بخش فعالیت اقتصادی در رشت یکی از درگیری‌های که در ذهن به وجود می‌آید این است که آیا امکان سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت در رشت وجود دارد ؟ نگران نباشد در ادامه به مباحثی می‌پردازیم که به شما جهت تصمیم‌گیری در این زمینه کمک بسزایی دارد. اما برای کسانی که ترجیح می‌دهند با افراد باتجربه مشورت کنند متخصصان ثبت شرکت ویونا باافتخار و صبر و حوصله تمامی نکات را برای آن‌ها شرح و به سؤالاتشان پاسخ خواهند داد .

کلیاتی در زمینه سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت

وقتی شخصی به سرمایه‌گذاری فکر می‌کند درواقع هدفش انتظار سود است . اصل واژه سرمایه‌گذاری نیز همین معنا را دارد ، گذاشتن پول درجایی و توقع رشد و سوددهی آن . آینده‌نگری در این واژه نهفته است. نهفتگی که اصلی‌ترین ستون محسوب می‌شود . ثبت شرکت بدین معناست که گروهی از افراد جهت فعالیت‌های تجاری با تجمیع یک سرمایه اولیه باهم شریک و هم مسیر می‌شوند و برای مجوز آغاز فعالیت خود به ثبت آن می‌پردازند . اما ثبت شرکت مزایایی هم دارد که در زیر به آن‌ها می‌پردازیم .

- هنگامی‌که شما ثبت شرکت انجام می‌دهید در پوشش حمایت دولت قرار می‌گیرید و این باعث روی ایجاد اعتماد مردم به شما مؤثر است .

- وقتی شما ازلحاظ قانونی ثبت شرکت انجام می‌دهید متقابل قانون در حل‌وفصل اختلافات احتمالی که ممکن است در شرکت به وجود بیاید اعمال می‌شود . به زبان ساده‌تر شما می‌توانید در زمینه حل اختلاف موجود قانونی عمل کنید . که این اتفاق در شراکت شخصی رخ نمی‌دهد .

- شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌هایی که توسط سازمان‌های دولتی تنظیم می‌شود با ثبت شرکت امکان‌پذیر می‌شود .

-  حتی شما از طریق ثبت شرکت مشمول دریافت تسهیلات و اعتباراتی می‌شوید که دولت در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد.

مزایای ثبت شرکت صرفاً در موارد یادشده خلاصه نمی‌شود . درواقع ثبت شرکت مزایایی متعددی را به همراه دارد که ما به زبان ساده تعدادی از آن‌ها را برای شما توضیح دادیم . اگر همچنان نیازمند این هستید که دیدتان بروی ثبت شرکت با بررسی مزایای دیگر آن بازتر شود می‌توانید از طریق برقراری تماس با ثبت شرکت ویونا با مشاوران این زمینه صحبت کنید .

کلیاتی درباره ثبت شرکت در رشت

رشت به‌عنوان مرکز استان گیلان عهده‌دار مسئولیت نظارت بر نحوه کارکرد ادارات شهرستان‌های استان گیلان است. ثبت شرکت در 15 شهرستان مستقر در حوزه استحفاظی استان گیلان در اداره مربوط به آن صورت می‌گیرید و درنهایت نسخه‌ای از ثبت آن در اداره ثبت شرکت در رشت بایگانی می‌گردد.

شما برای ثبت شرکت در رشت در مرحله اول باید نیازسنجی بکنید . یعنی درواقع یک تحقیق میدانی ساده به عمل بیاورید و برای اینکه سوددهی تضمینی داشته باشید بر اساس نتایج حاصله از تحقیق میدانی صورت گرفته حیطه فعالیت‌های تجاری شرکتتان را بر اساس اولویت‌های نتایج و تخصص خودتان تنظیم کنید . به زبان ساده‌تر بعد از انجام تحقیقات میدانی شما نتایج حاصله را به ترتیب اولویت با تخصص‌های خودتان می‌سنجید و درنهایت فعالیتی را انتخاب می‌کنید که بیشترین همپوشانی را داشته باشد .

بعد از مرحله انتخاب حیطه فعالیت شرکتی که قصد دارید آن را به ثبت برسانید نوبت به انتخاب نوع شرکت است. ازاین‌رو این مرحله بعد از انتخاب حیطه فعالیت آمده که حیطه فعالیت در انتخاب نوع شرکت بسیار مهم است .

ما به‌اختصار به شرح چند نوع از انواع شرکت‌ها در ادامه مطلب می‌پردازیم .

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رشت چگونه است؟

اگر در ابتدای راه ورود به تجارت و ثبت شرکت هستید و تجربه‌های شما کم و محدود است با این نوع از ثبت شرکت آغاز کنید. سوددهی مناسبی دارد و ثبت و تشکیل آن نیازمند تجربیات بالایی نیست و روند اداری و مدارک آن به‌راحتی تهیه و تنظیم می‌شوند . همچنین دایره مسئولیت‌های آن نیز برای شما متناسب است.

به‌طورکلی شرکت‌هایی  را شرکت با مسئولیت محدود می‌نامند که در آن حداقل 2 نفر باهدف فعالیت تجاری با تهیه سرمایه اولیه اقدام به ثبت آن می‌کنند در این نوع شرکت مسئولیت هرکدام از اعضا محدود به سرمایه آن‌هاست و سهام آن بخش‌بندی نمی‌شود.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رشت در این موارد خلاصه می‌گردد : 1. حداقل اعضا برای ثبت و شروع 2 نفر است که از میان اعضا حداقل 2 نفر باید به سن قانونی یعنی 18 سال تمام رسیده باشند . 2. حداقل دو نفر از اعضای شرکت با سهام‌دار باشند یعنی تامیل سرمایه صرفاً از جانب یک نفر نباشد . 3. حداقل سرمایه لازم برای شروع یک‌میلیون ریال است .

شما اگر مشمول این 3 شرط می‌شود می‌توانید رویای ثبت شرکت با مسئولیت محدود را داشته باشید . روند اداری که برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید بگذرانید و مدارک موردنیاز در این روند مختصراً در ادامه اشاره می‌شود . برای شرح و بسط کامل و آشنایی با آن می‌توانید از مشاوران خبره ثبت شرکت ویونا کمک بگیرید .

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رشت

    امضای قرارداد با ثبت شرکت
    کامل کردن مدارک لازم (کپی مدارک شناسایی، گواهی عدم سوءپیشینه، اطلاعات و هزینه‌های لازم)
    ثبت‌نام در سایت «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها»
    مشخص کردن نام شرکت
    امضای فرم‌ها و مدارک
    ارسال مدارک به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها
    واریز وجوه حق‌الثبت و حق‌الدرج به دست ثبت شرکت

مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رشت

    کپی مدارک شناسایی اعضا
    گواهی عدم سوءپیشینه‌ی هیئت‌مدیره
    دو برگ اظهارنامه‌ی شرکت با مسئولیت محدود
    دو جلد اساسنامه‌ی شرکت با مسئولیت محدود
    دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان
    دو نسخه صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره
    وکالت‌نامه

اگر در مورد چیستی و نحوه دستیابی به هرکدام از موارد یادشده در جدول بالا می‌خواهید بدانید می‌توانید با مشاوران و متخصصان این زمینه که در ثبت شرکت ویونا گرد هم آمده‌اند تماس بگیرید.

ثبت شرکت  سهامی خاص در رشت چگونه است؟

وقتی به‌طور اختصاصی از سهام و ویژگی آن در نام شرکت یادشده بدین معناست که نحوه تأمین و تأثیر این سهام متفاوت و مدنظر است.

سهام شرکت که همان سرمایه آن است به دو شیوه تأمین می‌شود . یکی از طریق اعضا و شرکای شرکت و مردم و دیگری صرفاً از طرف شرکا و اعضای خود شرکت. شرکت با سهامی خاص دسته دوم تأمین سرمایه را به خو د اختصاص می‌دهد. به زبان ساده‌تر برای ثبت شرکت با سهامی خاص در رشت شما باید خود تمامی سرمایه اولیه آن را به همراه شرکا تأمین کنید. اما تعریف این شرکت تنها در این خلاصه نمی‌شود در شرکت با سهامی خاص سهام برخلاف نوع قبلی که یاد شد تقسیم می‌شود و هرکدام از صاحبان سهام مسئولیت محدود به سهام اسمی خوددارند .

اگر می‌خواهید بدانید که می‌توانید به ثبت شرکت با سهامی خاص در رشت نائل شوید یا خیر  در ابتدا باید مشمول شرایط آن شوید. شرایطی که اینجا مطرح است بدین شرح است :  1. شرکت با حداقل 3 نفر تأسیس می‌شود که این سه نفر باید به سن قانونی رسیده باشند (حداقل 18 سال تمام)  و از میان این 3 نفر 2 نفر هیئت‌مدیره و یک نفر سهامدار باشند. 2. حداقل 2 تن از اعضای شرکت باید به‌عنوان بازرس و علی‌البدل آن معرفی شوند که این دو نفر نباید رابطه خویشاوندی با اعضای هیئت‌مدیره داشته باشند . 3 .هیئت‌مدیره و اعضای شرکت باید حداقل یک سهم در کل سهام داشته باشند . 4. هیچ‌کدام از هیئت‌مدیره و اعضای شرکت نباید سو پیشینه کیفری داشته باشند . 5. حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت با سهامی خاص یک‌میلیون ریال است .

حال اگر شما مشمول این شرایط می‌شوید برای ثبت شرکت با سهامی خاص در رشت می‌توانید اقدام کنید روند این ثبت و مدارک موردنیاز آن در جدول زیر مختصراً آورده شده است .

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در رشت

    امضای قرارداد با ثبت شرکت
    کامل کردن مدارک لازم (کپی مدارک شناسایی، گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاعات و هزینه‌های لازم)
    ثبت‌نام در سایت «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها»
    مشخص کردن نام شرکت
    واریز حداقل 35 درصد سرمایه و ارائه‌ی گواهی آن
    امضای برگه‌ها و مدارک
    ارسال مدارک به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها
    واریز وجوه حق‌الثبت و حق‌الدرج به دست ثبت شرکت

مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در رشت

    کپی مدارک شناسایی اعضا
    گواهی عدم سوءپیشینه‌ی اعضا
    ارائه‌ی گواهی واریز حداقل 35 درصد سرمایه
    دو برگ اظهارنامه‌ی شرکت سهامی خاص
    دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص
    دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان
    دو نسخه صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره
    وکالت‌نامه

   


مجازات سوء استفاده از برند

پنجشنبه 11 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

باید بدانید از آنجا که  ایران  با مقررات بین‌المللی همراه است و به عضویت کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی درآمده است، اگر در کشورمان علائم تجاری مورد سوء استفاده اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد، باید موضوع از طریق مراجع قضایی پی گیری شود.
خلاصه متن فارسی کنوانسیون پاریس

قوانین کنوانسیون پاریس در 19 ماده تعریف شده است که تمام 90 کشور عضو آن موظف به رعایت قوانین و حمایت از مالکیت صنعتی آن هستند . ایران نیز یکی از 90 کشور عضو کنوانسیون پاریس می باشد.

مالکیت صنعتی در متن فارسی کنوانسیون پاریس شامل  ورقه های اختراع - نمونه های وسایل رفع احتیاجات طرح ها و یا نمونه های صنعتی - علائم کارخانه یا علائم تجارتی - نام تجارتی و علائم محل صدور یا عناوین و اسامی مبدا و همچنین جلوگیری از رقابت نامشروع آن می باشد.

تصور نادرست متقاضیان از مالکیت صنعتی

بهتر است بدانید مالکیت صنعتی به مفهوم کاملا وسیع آن در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت - بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات ساخته شده یا طبیعی مثل شرابها - دانه ها - برگ توتون میوه جات - دام ها - مواد معدنی - آب جوها - گلها - آردها نیز می باشد. ورقه های اختراع شامل انواع انحصارنامه های صنعتی مانند انحصارنامه های واردات - انحصارنامه های تکمیلی - انحصارنامه ها یا گواهینامه های الحاق و غیره که مورد قبول قوانین ممالک عضو اتحادیه است می باشد.   

 قوانین علیه سوء استفاده از برند

در مقلات قبلی به شرایط ثبت علامت تجاری و قوانین تابع آن اشاره شد که مهمترین آن لزوم رعایت حق انحصار علامت می باشد وبر طبق این قانون از زمان ثبت قانونی یک علامت توسط افراد در صورت عدم رعایت حق انحصار با شخص خاطی بر خورد قانونی خواهد شد.و شخص حقیقی و حقوقی که از علامت سوء استفاده کرده و یا جعل نموده باشد از سوی قانون مجرم شناخته می شود و مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت چنانچه در قانون مجازات اسلامی بنا به ماده 529 چنین اشاره شده است :
هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

بنا بر اشاره این قانون که علاوه بر جعل و سوء استفاده از علامات تجاری مجموعه ها به سوء استفاده از علامات در انحصار دولت نیز اشاره کرده است و حداقل توابع قانونی آن را اعلام نموده است.


این قانون تنها مشمول استفاده از علامت تجاری یک مجموعه نمی باشد در صورتی که شخصی در جهت منافع شخصی از مهر مجموعه دیگری استفاده نماید و برای فرد ویا افراد دیگری باعث بروز خسارت گردد علاوه بر جبران خسارت محکوم به حبس خواهد شد. پر واضح است که قانون سعی دارد از این طریق راه را برای سوء استفاده افرادی و یا حتی کارمندانی  که به اسناد و مهرهای رسمی یک محموعه دارند سد نماید. که البته غیر ازسوء استفاده از مهر اصیل یک مجموعه مسلما جعل آن نیز مشمول پی گیری قانونی و تعیین حکم خواهد بود.
و در رابطه با بحث تخصصی این مقاله در رابطه با سو استفاده و عدم رعایت حق انحصار علامات تجاری نیز این قوانین بطور سخت گیرانه ایی حاکم می باشد به طوری که قوانینی توسط قانون گذار وضع گردیده است که طی آن متخطی علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دو محکوم می شود.در این ماده نیز صرفاَ به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و یا منافعی که از طریق به دست آمده است کرفته نشده است و تصمیم گیری در مورد آنها به عهده دادستان ،بازپرس و قاضی قرار داده است و مقرر نموده است که با توجه به ارزیابی شرایط در این مورد تصمیم گرفته شود تا ضبط و یا معدوم گردد.

   


ثبت علامت تجاری در کیش

پنجشنبه 11 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

علامت تجاری یا برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنهاست که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.
در این زمان بیش از پیش علامت تجاری و ثبت برند دارای اهمیت هستند. با این که شرکت ها می توانند برند خود را به ثبت نرسانند و هیچ الزام قانونی ای برای ثبت علامت تجاری وجود ندارد، بسیاری از افراد برای پرهیز از سوء استفاده دیگران دست به این کار می زنند. بر همین اساس تصمیم گرفتیم در مقاله ذیل به مزایای ثبت برند و همچنین مدارک و مراحل لازم جهت ثبت برند در کیش بپردازیم.

    مزایای ثبت برند

همان طور که اشاره شد، جهت توسعه بیشتر کسب و کار خود پیشنهاد می شود که ثبت برند نمایید تا از مزایایی که ثبت برند در اختیار شما قرار می دهد به راحتی استفاده نموده و قله های پیشرفت را طی نمایید. با ثبت برند ، صاحبان مشاغل به مزایایی دست می یابند که موجبات پیشرفت و توسعه کسب و کار آنان را بیش از پیش میسر می کند که به مواردی از آن ها اشاره می نماییم :
- بسته بندی کالاها با نام و نشان خاص و عرضه در بازار مصرف
- جلوگیری از فله فروشی کالاها
- اخذ وام و تسهیلات به اعتبار برند با ارزش گذاری برند بعد از پروسه برندسازی
- اخذ و اعطای نمایندگی
- برندسازی و تبلیغات
- تبلیغات و معرفی محصولات در بازارهای مصرف
- کسب وفاداری مشتریان، استفاده و خرید مجدد از آن برند
- حضور در نمایشگاه های بین المللی جهت عرضه و معرفی محصولات

    مدارک ثبت برند

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند عبارت است از :
1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2- مدارک هویت متقاضی :
الف) اشخاص حقیقی: فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
3- مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوطه.
7- استفاده ازحق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور ازمزایای حق تقدم "حداکثر تا6 ماه" استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.
8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی:
الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی
ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.

    مراحل ثبت برند

جهت ثبت برند می بایست مراحل ذیل سپری شود :
- انتخاب نام و نشان مناسب
- استعلام نام و علامت و بررسی سوابق ثبتی و مشابهات
- تجمیع مدارک مورد نیاز
- تنظیم اظهارنامه ثبت برند
- ارسال اظهارنامه ثبت برند
- بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان اداره مالکیت صنعتی
- صدور آگهی تقاضای ثبت برند بعد از تایید آن
- انجام امور اداری و انتشار آگهی ثبت برند در روزنامه رسمی کشور
- سپری شدن مدت زمان قانونی 30 روزه جهت اعلام اعتراض معترضین
- صدور آگهی رسمی ثبت برند و تخصیص شماره ثبت در صورت عدم اعلام اعتراض
- انتشار آگهی رسمی ثبت برند در روزنامه رسمی کشور
- اخذ گواهینامه ( تصدیق ) ثبت برند
- شروع فعالیت برندسازی
- آغاز تبلیغات محیطی و رسانه ای 

   


رسمیت یافتن فعالیت تجاری افراد حقیقی و حقوقی در اقتصاد کشور با تکمیل مراحل تشکیل پرونده دارایی و دریافت کد اقتصادی ممکن می باشد.  تمامی فعالان تجاری و اقتصادی کشور باید در حوزه اقتصادی خودشان برای تکمیل این پرونده و دریافت کد اقتصادی اقدام نمایند و در صورتیکه این حوزه مالیاتی در شهر و یا شهرستان مربوطه نباشد باید حوزه مالیاتی که برای آنها در نظر گرفته شده را پیدا کرده و در ان حوزه ثبت نام شود.

شهرستان پردیس از جمله شهرستان هایی است که خودش به نام پردیس حوزه مالیاتی تعیین شده ای ندارد و تمامی اعضای دارای کسب و کار های مشخص و دارندگان امتیاز شرکت ها و موسسات غیر تجاری در شهرستان پردیس باید حوزه ممیزی و مالیاتی خود را شهرستان رودهن انتخاب کنند.

دریافت این کد اقتصادی 12 رقمی الزامی است و هدف از دریافت ان مشارکت در تامین مخارج دولتی و شناخته شدن شرکت توسط سازمان امور مالیاتی با یک کد شناسایی منحصر به فرد است.

برای دریافت کد اقتصادی باید  ابتدا تشکیل پرونده دارایی و مالیاتی داده شود  و پس از ان در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی ثبت نام شود.

اشخاص حقیقی

    درخواست کتبی
    کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش ثبت نام کامپیوتری قبلی( در صورت داشتن کارت اقتصادی قبلی)
    تکمیل فرم اطلاعات هویتی مربوط به اشخاص حقیقی
    فتوکپی جواز کسب و یا مجوز فعالیت
    کپی مدارک هویتی متقاضی شامل کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات

اشخاص حقوقی

    کپی درخواست و یا تقاضانامه
    کپی آگهی تاسیس وآخرین آگهی تغییرات
    کپی سند مالکیت شرکت و یا اجاره نامه شرکت
    نامه شروع فعالیت شرکت و یا عدم فعالیت شرکت و گواهی ثبت ان در دبیرخانه
    پرداخت مالیات مربوط به حق تمبر متعلق به اداره دارایی
    کپی اساسنامه و یا شرکتنامه شرکت
    تکمیل دفترچه مربوط به اشخاص حقوقی
    تکمیل فرم های مربوط به اشخاص حقوقی
    کپی مدارک شناسایی تمامی مدیران هیئت مدیره
    کپی اظهارنامه ثبتی شرکت
    گواهی نامه امضا در دفتر خانه اسناد رسمی از کسانی که حق امضا دارند

سپس باید متقاضیان و یا وکیل انها این مدارک را پس از تایید به اداره مالیاتی ارائه نماید و فرم درخواست کد اقتصادی را تکمیل کند.  کارشناسان مالیاتی با بررسی درخواست تشکیل پرونده را نهایی و موضوع برای صدور کارت اقتصادی ارجاع داده می شود. پس از دو تا سه هفته کارت اقتصادی برای متقاضی صادر می شود. کلاسه پرونده به همراه کد اقتصادی باید در سامانه اینترنتی سازمان مالیاتی وارد شود .

چرا باید کد اقتصادی دریافت شود؟

دریافت کد اقتصادی الزامی است و شرکت هایی که این کد را دریافت نکنند نمی توانند:

    حساب بانکی به نام فعالیت تجاری خود داشته باشند
    در مناقصات و مزایده ها شرکت کنند
    با شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی قرارداد داشته باشند
    کارت بازرگانی دریافت کنند
    فاکتور صادر نموده و به مشتریان ارائه نمایند.
    و...

کد اقتصادی جنبه حیاتی برای شرکت ها دارد. رونق اقتصادی شرکت ها در گرو داشتن کد اقتصادی و متعاقبا مشارکت در درامد های دولت می باشد. هر شرکتی که خواهان جهت دهی به مسیر خرید و فروش و معاملات و خدمات خود می باشد باید بتواند وجهه قانونی خود را با کد اقتصادی ثابت کند چرا که درج این کد در قرارداد ها و فاکتور ها الزامی است.

دریافت کد اقتصادی برای چه اشخاصی الزامی است؟

تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی ثبت شده و دارای مجوز فعالیت در شهر پردیس و یا هر نقطه دیگر از کشور که به تولید انواع کالا و خدمات مشغول هستند باید کد اقتصادی داشته باشند. حتی برخی از شرکت هایی که قانونا و به گفته صریح قانون از پرداخت مالیات معاف هستند باز هم باید کد اقتصادی داشته باشند.

کد اقتصادی همانند کارت ملی افراد حقیقی است که منحصر به فرد بوده و از 12 کاراکتر شماره ای تشکیل شده که هیچ نمونه و مشابه دیگری ندارد. این شماره در هر فاکتور و قراردادی باید از طرف شرکت درج شود تا با بازدید این فاکتور در هر منطقه و فعالیت تجاری طرف تجاری قرارداد و یا انجام معامله تعیین شود و مالیات بر حسب فعالیت و درامد افراد محاسبه شود.

   


شرایط چک کیفری

پنجشنبه 11 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

تعریف چك: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد. به شخص دیگری واگذار نماید. چک از نظر قانون تجارت از اسناد تجاری کوتاه مدت است اما با گذر زمان و تغییر نیاز های افراد جامعه ، امروزه این سند تجاری برای معاملات مدت دار استفاده می شود.

چك سند انتقال وجه است و در هر چك ، حداقل سه نفر وجود دارد كسی كه چك صادر می كند، یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است و بانك  و بالاخره كسی كه وجه چك را دریافت می نماید در اصطلاح ذینفع نامیده می شود .

 
شرایط چک کیفری

صادر کردن چك بلامحل طبق قانون جدید چک 94 جرم محسوب می شود و در صورتیكه چك در هنگام وصول غیرقابل پرداخت باشد یا مواجه با كسر مبلغ گردد. یا اصولاً حساب صادر كننده مسدود باشد و یا با وجود اشكال با نمونه امضاء در بانك ، قلم خوردگی و ... غیرقابل پرداخت باشد كسی كه چك در دست اوست و محق دریافت مبلغ چك می باشد می تواند پس از مراجعه به بانك و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانك با در دست داشتن مدارك لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چك و شناسنامه برای احراز هویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت كیفری خواستار مجازات صادر كننده چك بلامحل یا دارای  كسر اعتبار موجودی  گردد.

نحوه تنظیم شکایت کیفری چک

رایج ترین راه وصول وجه چك ، اعلام شكایت كیفری است ،بدین معنی كه دارنده چك بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانك محال علیه آن را به همراه 2 برگ فتوكپی مصدق پشت و روی چك و یك برگ شكوائیه که تمبر دادگستری دارد را به مرجع قضائی صالح تسلیم می كند . پس از تشكیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی كننده ، پی گیری كیفری صادر كننده چك شروع می شود .

شرایط چك كیفری   عینابراساس ماده 10 اصلاحی سال 82

«هركس مبادرت به صدور چك نماید عمل وی در حكم صدور چك بی محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.»

مواردی كه چك بلامحل قابل پی گیری جزائی نمی باشد :

در شش ماه پس از تاریخ صدور چك ، دارنده چك جهت وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرده باشد .
ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانك ، دارنده چك درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد .
در صورتی كه چك بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد كه در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینكه وارث دارنده چك باشد .
در صورتی كه صادر كننده چك فوت نماید .
در صورتی كه صادر كننده چك قبل از تاریخ شكایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چك پرداخته و لاشه چك را دریافت داشته باشد .
در صورتیكه پس از شكایت ، شاكی ترتیب انتقال چك مورد شكایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد .
در صورت گذشت شاكی ( دارنده چك بلامحل ) .
در صورتی كه صادر كننده ثابت كند كه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار .
صدور چك به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار .
در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 ) .
هرگاه شاكی بعد از صدور حكم قطعی گذشت كند البته در این صورت اجرای حكم موقوف می گردد و محكوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد .

مجازات چک کیفری طبق قانون صدور چک سال 82

    اگر مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد.
    اگر مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد، از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
    در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد داشت.
    همچنین ماده ۱۰ قانون چک اعلام می دارد که هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۷) محکوم می شود.
 

   


ثبت شرکت در تبریز

پنجشنبه 11 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

تبریز، سومین شهر بزرگ ایران، جایگاهی ویژه و خاص در تاریخ، پیشینه و اقتصاد کشور دارد. مرکز تاریخی و پرافتخار استان آذربایجان شرقی، دورانی پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته و حوادث گوناگونی را به چشم خود دیده است.
ظرفیت های خوبی در این استان وجود دارد که می توان از طریق ثبت شرکت، در جهت اجرایی شدن اقتصاد بومی و محلی استفاده نمود و سطح اقتصادی این استان را به نقطه بالایی رساند.
یکی از پرکاربردترین قالب های ثبتی در این استان، شرکت های سهامی خاص و شرکت های بامسئولیت محدود هستند. شرکت های بامسئولیت محدود با حداقل 2 نفر بالای 18 سال به ثبت می رسند و شرکت های سهامی خاص با حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس قابل ثبت هستند.
در ذیل به توضیح بیشتر راجع به چگونگی ثبت این شرکت ها می پردازیم .

    شرکت سهامی خاص و خصوصیات آن

شرکت سهامی خاص، شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.
ویژگی ها و خصوصیات شرکت سهامی خاص :
1- سرمایه شرکت سهامی خاص به هنگام تاسیس نباید از 1.000.000 ریال کمتر باشد.
2- سرمایه شرکت منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.
3- در نام شرکت باید کلمه " خاص" قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود. مثلاَ " شرکت سهامی خاص البرز " یا " شرکت البرز، سهامی خاص " . عبارت شرکت سهامی باید در تمام نوشته ها و سربرگ های شرکت قید گردد.
4- مسئولیت سهامداران در این شرکت مانند مسئولیت شرکاء شرکت بامسئولیت محدود است. یعنی فقط به میزان سهامشان مسئول تادیه دیون شرکت اند نه بیشتر.
5- حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
6- اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد.
7- شیوه های اداره آن کامل است و مقررات قابل توجهی راجع به نحوه اداره و شیوه مدیریت و اخذ تصمیم نسبت بدان وضع شده است، از همین رو این قالب برای تشکیل شرکتی با تعداد قابل توجهی از شرکاء مناسب است.
8- در تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، رای اکثریت ملاک است و منظور از اکثریت نیز اکثریت سرمایه است، یعتی عده ای از شرکاء که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند، ولو آنکه از لحاظ عددی این شرکاء در اکثریت نباشند، بنابراین شیوه اخذ تصمیم در این شرکت ساده و سریع است.
9- شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
10- تمام قیود و شرایطی که برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است؛ در مورد شرکت های سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.
11- طبق ماده (21 ل. ا. ق. ت ) شرکت های سهامی خاص، نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی به فروش سهام خود مبادرت کنند، مگر این که به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و از مقررات آن پیروی نمایند.
شرکت سهامی خاص دارای ارکان سه گانه است که عبارتند از :
الف) رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )
ب) رکن اداره کننده ( هیات مدیره )
ج) رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )
قابل ذکر است به موجب ماده 147 لایحه قانونی ، اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرس در شرکت های سهامی انتخاب شوند :
1- اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون
2- مدیران و مدیر عامل شرکت
3- اقربای سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4- هر شخصی که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
- اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه
- اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد
- صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ
- صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه
- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان.
- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
- ارائه مجوز در صورت نیاز( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
- ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
- انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.

    شرکت بامسئولیت محدود و خصوصیات آن

شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند شخص برای امور تجاری تشکیل می شود و در آن، مسئولیت شرکا محدود به سهم آنان در سرمایه شرکت است. حقوق شرکا به صورت سهم الشرکه است و برخلاف سهام، در شرکت های سهامی، آزادانه قابل نقل و انتقال نیست.
امتیاز این نوع شرکت، به نسبت شرکت های اشخاص، در این است که در آن مسئولیت شرکا محدود به میزان آورده آنان است و امتیاز آن به نسبت شرکت های سرمایه، در این است که انتقال سهم الشرکه شرکا در چنین شرکتی باید با رضایت شرکای دیگر باشد.
ویژگی های این شرکت بدین قرار است :
1- همانگونه که از عنوان شرکت نیز برمی آید مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت، به هرآنچه که به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند محدود می گردد. به عبارت روشن تر، طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خویش از شرکت، تنها به سرمایه شرکت متکی هستند و شرکا در برابر آنان مسئ
ولیتی ندارند.
کاملاَ روشن است که این نوع شرکت، موجب تشویق سرمایه گذاری است و متقابلاَ معامله گران با چنین شرکتی، ناگزیرند بررسی لازم را جهت اطمینان از توانایی شرکت در تادیه دیون احتمالی به عمل آورند.
2- سازو کار اداره شرکت بامسئولیت محدود شاید در مقایسه با شرکت تضامنی و نسبی کامل تر به نظر آید . معذلک برای گرد آمدن تعداد زیادی شریک طراحی نشده است.
3- حداقل، تعداد شرکا 2 نفر می باشد.
4- حداقل تعداد مدیران، یک نفر می باشد.
5- برای ایجاد شرکت بامسئولیت محدود همچون شرکت های نسبی و تضامنی حداقل سرمایه تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد.
6- در تصمیم گیری شرکت بامسئولیت محدود ، گرایش به حکومت رای اکثریت بیشتر است. معذلک، اکثریت مورد نظر مقنن در این نوع شرکت، تلفیقی از اکثریت عدد و سرمایه است. یعنی اینکه شخصیت یکایک شرکا و همچنین میزان آورده هر یک به صورت توامان مورد توجه قرار گرفته است.
7- سرمایه شرکت بامسئولت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.
8- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود نسبت به دو شرکت تضامنی و نسبی ، آسانتر است. معذلک به هیچ وجه نمی توان انتظار داشت که شریک این شرکت بتواند به آسانی حقوق خویش در شرکت را به غیر منتقل نموده و آن را به وجه نقد تبدیل نماید.
شرکت بامسئولیت محدود می تواند مجمع عمومی و عادی و فوق العاده داشته باشد. در مورد تصمیمات راجع به شرکت، قانون دو قسم اکثریت رای را پیش بینی نموده است. یکی اکثریت در مورد سرمایه و دیگری در مورد اکثریت عددی تعداد شرکاء است.
1- اکثریت در مجمع عمومی با حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه ایجاد می شود و اگر در جلسه اول اکثریت حاصل نشد، در مرحله بعد اکثریت با حضور عده شرکاء خواهد بود اگرچه نصف سرمایه را هم نداشته باشند. ولی اگر اساسنامه غیر از این ترتیبی پیش بینی کرده باشد، اساسنامه معتبر است.
2- اما اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر اساسنامه اعم از جزئی و کلی باید بدین ترتیب انجام شود که دارندگان سه ربع سرمایه رای بدهند و در عین حال اکثریت عددی هم داشته باشند، مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.
در مورد رای و اختیارات شرکاء باید گفت که در موارد ذیل با هیچ اکثریتی نمی تواند اتخاذ تصمیم نمایند :
1- در مورد تغییر تابعیت شرکت
2- در مورد اجبار شرکاء به افزایش سهم الشرکه .
مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

    نکات حائز اهمیت در انتخاب نام شرکت :


1- نام انتخابی، دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
2-  ریشه فارسی داشته باشد. واژگان انتخابی می بایست در لغت نامه دهخدا و یا در فرهنگ معین وجود داشته باشد.
3-  نام شرکت نباید قبلاَ به ثبت رسیده باشد. ( به منظور حصول اطمینان از عدم ثبت نام انتخابی شرکت می توانید به سامانه ی استعلام اشخاص حقوقی کشور به نشانی http://www.ilenc.ir مراجعه کنید).
4-  در انتخاب نام شرکت حتما باید از اسم خاص استفاده شود .
5-  لاتین نباشد.
6-  اسم شرکت باید سه سیلاب باشد.
7-  اگر نام شما نیاز به مجوز از سازمان هایی دارد حتما قبل از تعیین نام باید مجوز های لازم را اخذ نمایید.
8-   از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
9-  استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
10-  نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
11-  نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، ملی ،  ملت،  کشور، ناجا باشد پذیرفته نخواهد شد مگر پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
12- اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی، باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
13- استفاده از عناوینی نظیر ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران است غیرقابل تایید است .
14-  واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
15-  چنانچه نام اشخاص حقیقی ثبت شده باشد نمی توان مشتق آن نام را برای یک نفر دیگر ثبت کرد.
16-  هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
17- چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین،ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
18- چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
19-  استفاده از کلمات قبلی ثبت شده و اضافه کردن یک کلمه توصیفی به آن مورد قبول نیست.
20-  اگر نام انتخابی با اضافه کردن یک پسوند یا پیشوند شبیه به کلمات ثبت شده قبلی باشد نام مورد قبول نیست.
21-  کلمه هایی که به شکلی باعث گمراهی و شباهت به اسامی دیگر که ثبت شده باشند مورد قبول نمی باشند.
22-  از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف استفاده نشود.
23-  برداشتن کلمات قبلی ثبت شده و افزودن عدد به آن مورد قبول نمی باشد.

    مراحل ثبت شرکت در تبریز :


جهت انجام امور ثبت شرکت در تبریز لازم است که پروسه اداری جهت اخذ مدارک مربوط با ثبت شرکت انجام گیرد. این مراحل به شرح ذیل است :
- تجمیع مدارک مورد نیاز و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه
- تنظیم و تدوین مفاد اساسنامه
- انتخاب نام مناسب برای شرکت
- ثبت نام اولیه در سامانه و تنظیم اوراق ثبتی
- تعیین نام شرکت
- ارسال اوراق به اداره از طریق پست جهت انجام ثبت شرکت
- بررسی مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها
- در صورت بلامانع بودن صدور آگهی تاسیس شرکت
- تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی برای درخواست ثبت شرکت
- ارسال آگهی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور
- انجام امور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی 

   


همه چیز درباره چک برگشتی

پنجشنبه 11 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

 چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید.
مجازات چک حقوقی

این تصور که چک حقوقی شده از اعتبار افتاده غلط است. در چک های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات صادرکننده ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده باشد یا به هر دلیل دیگر دارنده چک استحقاقی ندارد. پس اگر چکی که در دست دارید حقوقی هم شد از ادامه پیگیری ناامید نشوید.
مراحل ثبت شکایت برای چک برگشتی

برای اینکه شکایت شما زودتر به نتیجه برسد، رعایت چند نکته لازم است.

    از پشت و روی اصل چک، گواهینامه بانک مبنی بر علت پرداخت نشدن چک، دو نسخه کپی تهیه کنید .
    کپی های تهیه شده را در مرجع قضایی حل برابر با اصل کند.
    شکایت را در فرم های چاپی مخصوص تکمیل و امضا کنید.
    اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی را همراه با مدارک به مرجع قضایی تحویل دهید.

 تصور این است که برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط برای شکایت کیفری صورت گیردر حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند. هم درباره چک های کیفری و هم چک های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان شاکی که در اصطلاح حقوقی به آن خواهان می گویند، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه داشته باشد. پس در مراجعه به دادگاه برای شکایت در مورد چک فرم درخواست را فراموش نکنید.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic